כלים

Share |

אינטליגנציה רגשית נמדדה על ידי ה - Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test- MSCEIT - גרסה 2.0 (2003). מדד זה הוא מבחן ביצוע המודד א.ר. גרסה זו תורגמה לעברית על ידי איילה שריקי ועדי פינק, בהנחיית פרופ' משה זיידנר ועובדה עבור מבוגרים. המבחן מכיל 141 פריטים, המחולקים ל - 8 מבחני יכולת, כאשר כל שני תת-מבחנים בודקים גורם אחד מבין ארבעת הגורמים שמופיעים במודל ההיררכי של מפתחי המבחן: תפיסת רגש, שימוש ברגש, הבנת רגש וניהול רגש. התשובות לפריטים הוערכו מול קריטריון הקונצנזוס, שנבנה על בסיס כל משתתפי המחקר. בשיטה זו הציון שמקבל נבדק עבור תשובתו לפריט מסוים, זהה לאחוז הנבדקים שבחרו בתשובה שאותה בחר הנבדק (לדוגמא, אם 47% מהנבדקים במדגם בחרו באפשרות ב' כתשובה לפריט מסוים, הציון המוענק לנבחן עבור פריט זה הוא 0.47). תיאור ודוגמאות של תת-המבחנים והסבר מפורט על אופן ציינון המבחן מופיעים בנספח 1. ציוני ארבעת גורמי הא.ר מחושבים על ידי ממוצע ציוני הפריטים בכל גורם וציון א.ר כללי מחושב על ידי ממוצע ארבעת גורמי המבחן. מהימנויות העקיבות הפנימית מסוג split-half של מבחן ה - MSCEIT, לפי Mayer ועמיתיו (2003) בשיטת הקונצנזוס הם: כלל המבחן - 93.; תפיסת רגש - 91.; שימוש ברגש - 79.; הבנת רגש 80.; ניהול רגש 83.. מהימנויות אלפא קרונבאך של מבחן ה - MSCEIT שחושבו במחקר זה לגרסת המבוגרים שתורגמה לעברית הם: לכלל המבחן - 84.; גורם תפיסת רגש - 84.; גורם שימוש ברגש - 66.; הבנת רגש - 61.; ניהול רגש - 66.

אינטליגנציה כללית נמדדה באמצעות מדד יכולת שכלית כללית צה"לי (השמות הצה"ליים של כל המדדים הצה"ליים הושמטו, מכיוון שמידע זה מסווג. כמו כן מסיבה זו לא ניתן לתאר באופן מלא את כל המדדים). המבחן מועבר בלשכת הגיוס במתכונת ממוחשבת לכלל המתגייסים לפני גיוסם לצה"ל. ציון זה הוא בעל התפלגות של תשעוניות ונע בין 10 ל - 90. נמצא שתוקף הניבוי של ציון זה מול ציון בקורס במקצועות הטנקים הינו r=.39. הציון מחושב על פי שקלול של ארבעה תת-מבחני יכולת:
מבחן אנלוגיות מילוליות - כולל 30 פריטים. כל פריט מורכב מצמד מילים בעלות קשר מסוים ביניהן כגון: שלם וחלקו, הפכים וכד'. הנבחן צריך למצוא מה הקשר בין שתי המילים ולבחור מבין חמש אפשרויות תשובה צמד מילים המקיים קשר דומה. המבחן בודק יכולת הסקת כלל והפעלת כלל בתחום המילולי, כלומר יכולת אנליזה וסינתיזה. מהימנות קודר ריצרדסון של תת-מבחן זה היא 98. מבחן הוראות - כולל 21 פריטים. בכל פריט צריך הנבחן לבצע הוראה כמו "רשום את האות השלישית במילה בוקר". המבחן בודק את היכולת להבין ולנתח מטלה שמנוסחת כהוראה ולבצע את הנדרש בה בדייקנות. מהימנות קודר ריצרדסון של תת-מבחן זה היא 91. תוקף הניבוי של תת-מבחן זה מול ציון קורס במקצועות הטנקים 37. מבחן חשיבה כמותית - כולל 25 פריטים. במבחן בעיות חשבון ברמת כיתה ח', הדורשות שימוש בפעולות חשבון בסיסיות, כגון: חישוב שברים ואחוזים, נפח ושטח. הנבחן צריך לבחור מבין חמש אפשרויות תשובה. המבחן בודק יכולת חשבונית וחשיבה כמותית. מהימנות קודר ריצרדסון של תת-מבחן זה היא 92. תוקף הניבוי של תת-מבחן זה מול ציון קורס במקצועות הטנקים 25. מבחן אנלוגיות צורניות - כולל 30 פריטים. בדומה למבחן אנלוגיות מילוליות, במבחן זה כל פריט מורכב מצמד צורות בעלות קשר מסוים והנבחן צריך לבחור מבין חמש אפשרויות תשובה צמד צורות המקיימות קשר זהה. המבחן בודק יכולת הסקת כלל והפעלת כלל - הפשטה וחשיבה לוגית ללא עירוב שפה. מהימנות קודר ריצרדסון של תת-מבחן זה היא 91. תוקף הניבוי של תת-מבחן זה מול ציון קורס במקצועות הטנקים 32.

אישיות תימדד על ידי California-Haifa Psychological Inventory - CHPI (נבו, 1975) השאלון הוא הגרסה העברית המקוצרת של ה - CPI (Gough, 1960). זהו שאלון אישיות לדיווח עצמי, בן 300 היגדים, המנסה למדוד משתני אישיות דרך בחינת התייחסות הנבחן לאמונות, דעות והתנהגויות בכל תחומי החיים. הנבדק עונה האם כל היגד נכון או לא נכון לגביו. מתוך 300 הפריטים מופקים 22 סולמות המייצגים תכונות אישיות שונות (תיאור הסולמות בנספח 2), ושלושה סולמות תיקוף (תגובה אקראית, עקביות בתשובות ורצון ליצור רושם חיובי). מהימנות קודר ריצ'רדסון של הגורמים השונים נעה בין 50. - 80. תוקף הניבוי של שאלון זה מול ציון בקורס קצינים 10.-20.

כמו כן, במהלך השירות הצבאי החיילים מוערכים על ידי מדדי אישיות צה"ליים ייחודיים. מדדי האישיות שיפורטו להלן הם אלו הקשורים בצורה מסוימת לא.ר: 1. ציון משוקלל להתאמה ליחידות שדה - נקבע ע"י ראיון מובנה שעורכת חיילת מאבחנת, לפני הגיוס. משך הראיון כ- 30 דקות. הציון המשוקלל מורכב מציוני הערכה לגבי שש תכונות אישיות (גאווה, חובה, דייקנות, פעילות, חברתיות ועצמאות) וציון הערכה אישית של המראיינת למידת התאמת החייל לשירות ביחידת שדה. הציון ניתן רק לגברים. הציונים נעים בין 8 ל - 40. מהימנות בין שופטים של מדד זה - r=.80. 2. חברתיות - מרכיב של ציון ההתאמה המשוקלל ליחידות שדה. הציונים נעים בין 1 ל - 5. 3. הערכה לגבי התאמה ליחידות שדה - מרכיב של ציון ההתאמה המשוקלל ליחידות שדה. הציונים נעים בין 1 ל - 5. כמו כן יש שני ציוני התאמה לקצונה שניתנים על סמך ראיון עם פסיכולוג: 1. ציון התאמה לקצונה שניתן ע"י פסיכולוג לאחר ראיון - הראיון המתקיים במהלך יום מבדקי קצונה, הוא בלתי מובנה ונמשך 20 - 30 דקות. במהלכו נבדקים תחומים ספציפיים עיקריים, ניסיון ויכולת פיקודית והבנת התפקיד. בנוסף לכך, נבדק התפקוד בצבא וההסתגלות אליו תוך דגש על עמידה במצבי לחץ והתמודדות עצמאית. עוד מאפשר הראיון לאמת נקודות שעלו ממבחנים אחרים ולהתרשם מיכולת הביטוי ומהעמידה מול דמות סמכות במצב בחינה וחרדה. הציונים נעים בין 2 ל - 11. 2. ציון מוטיבציה לקצונה שניתן בראיון ע"י פסיכולוג - במהלך הראיון שמתואר לעיל, הפסיכולוג נותן גם הערכה ספציפית לגבי המוטיבציה של החייל לקצונה. הציונים נעים בין 1 ל - 4. ויש שני ציוני התאמה לקצונה משוקללים: 1. ציון משוקלל להתאמה לקצונה בשלב מוקדם - מורכב בעיקר מסוציומטריה התאמה לקצונה מהטירונות וציון התאמה לקצונה (שניתן לאחר יום מבדקי קצונה). ניתן לכלל חיילי צה"ל. הציונים נעים בין 1 ל - 30. 2. ציון משוקלל להתאמה לקצונה בשלב מתקדם יותר - מורכב בעיקר מציון קורס פיקוד זוטר, סוציומטריה התאמה לקצונה מקורס פיקוד זוטר וציון התאמה לקצונה (שניתן לאחר יום מבדקי קצונה). ניתן רק לחיילי אג"מ וחי"ר. הציונים נעים בין 1 ל - 30.

קריטריוני תפקוד: 1. ציון קורס פיקוד זוטר / ציון קורס מ"כים (מפקדי כיתות) - ציון סופי של חייל באחד משני הסוגים של קורסי פיקוד זוטרים, הנהוגים בצה"ל - קורס פיקוד זוטר וקורס מ"כים. לשני סוגי הקורסים תכנים דומים מאוד, כאשר קורס פיקוד זוטר מיעוד לאוכלוסיית אג"מ (שריון, תותחנים, נ"מ והנדסה קרבית) וקורס מ"כים מיועד לאוכלוסיית חיל רגלים (צנחנים, גולני, גבעתי, נח"ל). ציון סופי בקורס מורכב משקלול ציונים במדדי פיקוד וחיילות שונים (מקצועיות הנמדדת בצורה מעשית ועיונית, פיקוד ושליטה, מנהיגות, כושר ניווט, משמעת, וכושר גופני) וציון הערכה כללית שנותן המפקד (לפי משתנים של שקידה והשקעה, אחריות, יוזמה, למידה מניסיון, התגברות על תקלות, דיווח אמת, דיוק, שיתוף פעולה, התאמה לקצונה). הציונים נעים בסקאלה של 1 - 100. 2. ציון סוציומטרייה קורס פיקוד זוטר / ציון סוציומטרייה קורס מ"כים - במהלך שני קורסי הפיקוד הזוטרים, מתבקשים החניכים לבצע הערכה סוציומטרית או הערכת עמיתים על חבריהם למחלקה. החניכים מתבקשים לבחור מיהם חמשת העמיתים למחלקה המתאימים ביותר לדעתם להשתתף בקורס קצינים. ציון הסוציומטרייה שישמש במחקר זה, הוא אחוז החיילים במחלקה שכלל את החייל המסוים בין חמשת החיילים המתאימים ביותר לקורס קצינים. הציונים נעים בין 0 ל - 100.

מדדי עברית: רמת השליטה של החיילים בעברית, מוערכת לפני הגיוס לצה"ל. מכיוון שבאופן כללי יש קשרים בין א.ר ויכולת מילולית, חשוב לבחון קשרים אלו במחקר זה, על מנת שניתן יהיה לקחת בחשבון את הקשרים בין רמת השליטה בעברית וא.ר אלו בניתוחים הסטטיסטיים. מדדי העברית יפורטו להלן. ציון עברית משוקלל - הציון המשוקלל מורכב מארבעה מבחנים: קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנקרא, הנערכים טרום גיוס. הציונים נעים בין 1 ל - 7. 1. קריאה - מרכיב של ציון עברית. הציונים נעים בין 1 ל - 5. 2. כתיבה - מרכיב של ציון עברית. הציונים נעים בין 1 ל - 5. 3. דיבור - מרכיב של ציון עברית. הציונים נעים בין 1 ל - 5. 4. הבנת הנקרא - מרכיב של ציון עברית. הציונים נעים בין 1 ל - 5.

תודות | תקציר | התפתחות מושג האינטליגנציה הרגשית | מדדי אינטליגנציה רגשית | ההשפעה של אינטליגנציה רגשית על הביצוע התעסוקתי והאפקט | נבדקים | כלים | מהלך המחקר | קשיים מתודולוגיים | תוצאות | תיאור המדגם | נטיות מרכזיות במשתני המחקר | קשרים בין אינטליגנציה רגשית ומדדים צה'ליים נוספים | השערה 1: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה כללי | השערה 2: קשרים בין אינטליגנציה רגשית ותכונות אישיות | השערה 3: קשרים בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | השערה 4: תוקף ניבוי מוסף | דיון | קשר בין אינטליגנציה רגשית וביצוע תעסוקתי | תוקף מבנה של ה - MSCEIT | נקודות חוזק נוספות ב - MSCEIT | נקודות חולשה נוספות ב - MSCEIT | מגבלות המחקר | המלצות למחקרי המשך | השלכות יישומיות | סיכום ומסקנות | מקורות | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית | תיאור המחקר הנוכחי | מודלים תיאורטיים לאינטליגנציה רגשית |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 85620.41 שניות.