הקשר בין הנכונות לדעת לנטיות אישיות

Share |

כל נבדק השיב על 4 סולמות אישיות, כאשר סולם ההתמודדות עם מידע מעורר חרדה מניב שני ציונים נפרדים על הנטייה להתעלם מהמידע ('הימנעות ממידע') לעומת הנטייה להיחשף למידע ('חיפוש מידע'). המטרה הייתה לנסות לקבוע האם קבלת ההחלטות של הנבדקים מושפעת ממשתני אישיות אלה. בטבלה 5 מובאים נתונים לגבי מהימנות סולמות האישיות והתפלגותם במדגם.

טבלה מס'5 - נתונים פסיכומטריים של סולמות האישיות
הסולם והטווח מהימנות קרונבאך
(במדגם)
מהימנות קרונבאך
(בדיווח בספרות)
ממוצע סטיית תקן מינימום מקסימום
הימנעות ממידע (0-16) 0.65 0.70 5.48 2.82 0 13
חיפוש מידע (0-16) 0.69   11.01 3.01 0 16
אופטימיות (1-9) 0.75 0.88 6.3 1.3 2.5 8.9
העדפה לחשיבה (1-9) 0.79 0.86 6.15 1 3.6 8.3
שליטה (1-9) 0.75 0.80 6.51 0.9 4.1 8.9

ניתן לראות כי מהימנות אלפא קרונבאך של סולמות האישיות משביעה רצון אם כי היא מעט נמוכה יותר מול המהימנות המקורית של כל סולם כפי שדיווחו בספרות. ייתכן כי התרגום לעברית השפיע על ירידת מהימנות הסולמות במדגם הנוכחי. טבלאות 6 ו-7 מציגות את המתאמים בין כל אחד מסולמות האישיות לכל רמת טיפול פעם אחת במדגם כולו ופעם לפי תנאי הנגישות למידע (גבוהה ונמוכה).

טבלה מס'6 - מתאמים של ציוני האישיות עם הנכונות לדעת בכל תנאי הטיפול
  אין טיפול טיפול קשה טיפול קל נכונות כללית
(ממוצע 3 המצבים)
הימנעות **0.19- 0.06- 0.11- *0.16-
חיפוש **0.22 **0.20 0.06 **0.23
אופטימיות 0.04- 0.03 0.01 0.00
חשיבה **0.18 **0.19 0.09 **0.21
שליטה 0.12 *0.14 0.09 *0.14
* p<0.5; ** p<0.01

בתנאי העדר הטיפול התקבלו מתאמים מובהקים בין הנכונות לדעת לבין כל אחד משני הממדים בסולם של Miller (הימנעות וחיפוש מידע) ועם ההעדפה לחשיבה. בתנאי הטיפול הקשה חיפוש מידע, העדפה לחשיבה והרצון לשליטה מתואמים עם הנכונות לדעת. אף אחד מסולמות האישיות אינו בעל מתאם מובהק עם הנכונות לדעת בתנאי הטיפול הקל. הדבר נובע מהשונות הנמוכה שהתקבלה עבור תשובות הנבדקים בתנאי זה, כיוון שמרבית הנבדקים העדיפו להיבדק.

תוצאה מפתיעה עולה מחישוב נפרד של המתאמים, בין הנכונות לדעת לסולמות האישיות, לפי תנאי הנגישות (טבלה מס' 7) - ניכר כי המתאמים גבוהים יותר בתנאי הנגישות הגבוהה ונחלשים בתנאי הנגישות הנמוכה. בתנאי הנגישות הנמוכה לא התקבל ולו מתאם מובהק אחד. לעומת זאת ממצא מעניין עולה בתנאי הנגישות הגבוהה. מתאמי האישיות עם הנכונות לדעת בתנאי זה גדלים ביחס למתאמים בטבלה 6 (בה אין הבחנה בתנאיי הנגישות). תוצאה זו אינה נהירה, חשוב להדגיש כי חלוקת הנבדקים לקבוצות הניסוי (תנאיי הנגישות) הייתה רנדומלית ולכן אין יסוד להניח כי מקור חיצוני הוא שגרם להבדלי המתאמים בין התנאים.

טבלה מס'7 - מתאמים בין תנאי הטיפול והנכונות לדעת לפי נגישות
  נגישות גבוהה נגישות נמוכה
  אין טיפול טיפול קשה טיפול קל נכונות כללית אין טיפול טיפול קשה טיפול קל נכונות כללית
הימנעות **0.24- *0.19- 0.17- **0.27- 0.17- 0.06 0.08- 0.08-
חיפוש **0.41 **0.31 0.08 **0.41 0.02 0.10 0.04 0.08
אופטימיות 0.09- 0.03 0.16- 0.08- 0.06 0.05 0.16 0.12
חשיבה 0.18 **0.27 0.01- *0.23 0.15 0.12 0.14 0.17
שליטה 0.14 0.16 0.07 0.17 0.06 0.10 0.20 0.09
* p<0.5; ** p<0.01

בנוסף למתאמים, ערכתי הליך של רגרסיה מרובה לאמידת יכולת הניבוי של משתני האישיות את הנכונות לדעת. הניתוח נעשה בנפרד עבור תנאי הנגישות הגבוהה ועבור תנאי הנגישות הנמוכה. הנכונות לדעת כמשתנה תלוי חושבה כממוצע של 3 ההחלטות לגבי הנכונות לדעת מעבר לטיפולים.

טבלה מס' 8 - תוצאות הרגרסיה המרובה עבור תנאי הנגישות הגבוהה
  R R square Adj. R square STD Error F Sig
נגישות גבוהה 0.56 0.31 0.28 0.50 9.50 0.001<
  Beta t Sig STD Error
קבוע   3.96 0.001< 0.46
הימנעות 0.18- 2.17- 0.03 0.02
חיפוש 0.36 4.37 0.001< 0.02
אופטימיות 0.20- 2.25- 0.03 0.04
העדפה לחשיבה 0.27 2.95 0.004 0.06
שליטה 0.07 0.79 0.43 0.07

כפי שניתן לראות בטבלת תוצאות הרגרסיה עבור תנאי הנגישות הגבוהה (טבלה מס' 8), המודל מסביר 28% מהשונות. 4 משתני אישיות נמצאו תורמים לניבוי - הימנעות ממידע ואופטימיות (בכיוון שלילי) חיפוש מידע והעדפה לחשיבה. הרצון לשליטה לא נמצא תורם לניבוי. ניתוח רגרסיה נוסף בצעתי על תנאי הנגישות הנמוכה. בדומה לממצא עבור המתאמים, גם המודל המנסה לנבא את הנכונות לדעת מתוך חמשת משתני האישיות בתנאי הנגישות הנמוכה התקבל כלא מובהק כאשר אחוז השונות המוסברת הוא אפסי, כפי שניתן לראות בטבלה 9.

תקציר | מבוא | מטרת המחקר | טיפול | העדפה לודאות כפונקציה של הנגישות למידע | משתני אישיות | נבדקים | כלים | מערך המחקר | תיאור המדגם | הנכונות לדעת בתנאים השונים | הקשר בין הנכונות לדעת לנטיות אישיות | סדר השאלות וההבדלים הבין אישיים | ניתוח תוכן לנימוקים המילוליים | השפעת הטיפול על הנכונות לדעת: הפרדת שליטה מידיעה | השפעת הנגישות למידע על הנכונות לדעת | מאפייני אישיות והנכונות לדעת | סוגיות נוספות בהחלטה לדעת | ביקורת וסיכום | מקורות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 23012.31 שניות.