מקורות

Share |

p>

גולדמן, א. (1992). התנהגות סוטה במקומות עבודה - ממדים בהגדרת המושג וגורמים המשפיעים על מעורבות הפרט בסטייה . עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב

גנות, ש. (1999). לחץ סובייקטיבי, שביעות רצון בעבודה, והתנהגויות בלתי נאותות בקרב עובדי מחלקת מחקר ופיתוח בארגון היי טק . עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב

ורדי, י. (1994). , גישה חדשה להתנהגויות בלתי קונבנציונאליות בארגונים (OMB), משאבי אנוש, 75, תל אביב.

ורדי ,י. וקריגל, ק. (2000). ,"גורמים להפחתת מאמץ אישי בקבוצת עבודה : מודל מושגי" , משאבי אנוש, יולי 2000.

ינאי, ד. (1998). הטרדה מינית בעבודה: שיח נשים. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב

יולדוס ק. (2002). מדידת התנהגות לא נאותה בארגונים: דילמות, בעיות, המלצות. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב.

כהן ג., (1999). הקשר בין סוגים שונים של מחויבות לעבודה לבין התנהגות לא נאותה . עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב.

נאור, ת., (1996). גורמים אישיים וארגוניים המשפיעים על התנהגות לא קונבנציונאלית של כפיפים . עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב.

קריגל, ק. (2001). הקשר בין אישיות ( חמשת הגדולים ), תפיסת הצדק הארגוני ,והתנהגות לא נאותה בעבודה � מודל מושגי. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה. אוניברסיטת תל אביב.

שווימר, מ. ומונטג, י. (1996). הנטייה לחיפוש ריגושים מודל חמשת הגורמים של האישיות , אדם ועבודה. אוקטובר:22-45.


Ackroyd, S.R., & Thompson, P. (1999). Organizational Misbehavior. London: sage Publication.

Aguinis, H., Henle C.A., & Ostroff C., (2001) Measurement in work and organizational Psychology. Handbook of industrial, Work and organizational psychology, 1:27-50.

Allport,F.H. (1924). Social psychology :Cambridge, MA: Riverside press.

Allport, G.M, (1961). Pattern and Growth in Personality. Troy ,MO :Holt, Rinehart & Winston.

Analoui, F., & Kakabadse, A., (1992). Unconventional practices at work, insight and analysis through participant observation. Journal of Managerial Psychology, 7,3-31.

Aronson, E., & Mills, J., (1959). The affects of severity of initiation on liking for a Group, Journal of abnormal and social psychology, 59:171-181.

Ashton, M.C, (1998). Personality and Job performance: The importance of narrow traits. Journal of Organizational Behavior, 19:289-303.

Back.k. (1951). Influence Through Social Communication. Journal of abnormal Social Psychology.46.

Bamberger, P.A., & Sonnenstuhl, W.J, (1998) . Research in Sociology of organizations: deviance in and of organizations. Covert garden, London : JAI Press Inc.

Baron, R.A & Neuman, J.H. (1996). Workplace violence and workplace aggression: Evidence on their relative frequency and potential causes. Aggressive behavior, 22:161-173.

Barrick, R.B., & Mount, M.K, (1991). The big five personality dimensions and job performance: Ameta-analysis. Personnel Psychology, 44:1-27

Baron, R.M & Fisher, J.D., (1982). An equity- based model of vandalism. Population and Environment, 5, 182-200.

Bennett R. J., & Robinson S.L, (2000). Development of a measure of Workplaces deviance, Journal of Applied Psychology, 85 (3): 349-360.

Cartwright, D. (1968). The nature of group cohesiveness. In D.Cartwright & A.Zander (Eds.) Group dynamics: research and theory (3rd Ed.)p.p. 91-109. New York: Harper & Roy.

Cattell, R.B, (1947). Confirmation and clarification of primary personality factors. Psychometrika, 12:197-220.

Cattell, R.B, (1948). Concepts and methods in measurement of group syntality. Psychological Review, 55, 48-63.

Cartwright & Zander (1968). The nature of Group Cohesiveness In-Group dynamics research & theory events, on IL row peterson & Co.

Costa P., & McCrae R., (1988). Personality in adulthood: A Six-year longitudinal study of self-report and spouse ratings on NEO personality inventory. Journal of personality and Social Psychology, 54: 854-863.

Crown, D.P., & Marlowe, D, (1960). A new scale of Social desirability independent of psychopathology, Journal of Consulting Psychology, 24: 349-354.

Dabney, D.A & Hollinger R.C, (1999). Illicit prescription drug use among pharmacists. Work and Occupation, 26, 77-106.

Dalton, D.R., Johnson, J.L & Daily, C.M, (1999). On the use of "Intent To" Variables in Organizational Research: An Empirical and Cautionary assessment. Human relations, 52 (10): 1337-1350.

Digman, J., (1990). Personality structure : Emergence of the Five-factor model. Annual Review of Psychology, 41:417-440.

Douglas, T, (1983). Groups: Understanding people gathered together. New York. Tavistoc.

Douglas, S., C & Martinko M.J, (1999). Attributional style, negative affect, self control/ and personal history as predictors of workplace aggression, paper presented at the Academy of management conference 1999

Durkheim, E. (1933). On the Division of Labor in Society, N.Y. Mcmillen & Co.148-149.

Evans, N., & Jarvis, P., (1980). Group, cohesion, Review & Reevaluation. Small Group Behavior, 11, 4,359-370.

Fallan, J.D., Kudisch J., & Fortunato V., (2000). Using conscientiousness to predict productive and counter productive work behavior, Paper presented at the 15th annual conference of Society for Industrial and Organizational Psychology. New Orleans, Louisiana.

Festinger, L., (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Festinger, Schacter & Back, (1950). A Social Pressure in Informal Groups, N.Y. Harper & Brothers.

Fox, S., & Spector, P.E, (1999), A model of work frustration-aggression. Journal of Organizational Behavior, 20: 915-931.

Furnham, A., & Zacherl M., (1986). Personality and Job Satisfaction. Personality and individual Differences, 7:453-459.

Greenberg, J., (1990). Employee thift as a reaction to underpayment inequity: The hidden cost of pay cuts. Journal of Applied Psychology, 75:561-568.

Griffin, R.W., O'Leary-Kelly, & Collins, J, 1998, Dysfunctional work behaviors. In Cooper C.L.& Rousseau D.M. (Eds.) Trends in Organizational Behavior. 5:65-81. John Wiley & sons.

Grorge, J.M., & Bettenhausen, k, (1990). Understanding prosocial behavior, sales performance, and turnover: A group level analysis in service context. Journal of applied psychology. 75, 698-709.

Gruys, M.L, (1999). The dimensionality of deviant employee performance in the workplace. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota, Minnepolis, MN.

Goldberg, L.R., (1981). Language and individual differences: The search for universals in personality lexicon. In L. Wheeler (Ed) Review of Personality and social psychology, 2:141-165.

Goldberg, L.R., (1990). An alternative description of personality: The big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229.

Goldberg, L.R., (1992). The development of marker variables for the big five-factor structure Psychological Assessment, 4:26-42.

Golombiewski, R.T. (1962). The small group: An analysis of research concepts and Operations, The University of Chicago Press.

Granziano.W. G., & Eisenberg, N, (1997) Agreeableness: A dimension of personality. In R.Hogan, J.A. Johnson & S.R. Brrigs (Eds.) Handbook of personality Psychology: pp.795-824.SanDiego, CA: Academic press.

Greenberg J., & Baron, R, A., (1995). Behavior in organizations. Prentice hall, International edition, 295-297.

Gross N. & Martin W.E., (1952). On Group Cohesiveness, American Journal of Sociology, 57.

Hollinger, R.C., & Clark, J, (1982). Employee deviance: a response to the perceived Quality of the work experience. Work and Occupation, 9, 97-114.

Hough, L.M, (1992). The "Big five" personality construct and the effect of response distortion on those validate. Journal of Applied Psychology, 75:581-595.

Huckman, J.R., & Oldham, G.R., (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16:250-279.

Ingram L.H, & Manning F.J, (1981). Cohesiveness, Who Needs It, What is It & How To get it to them. Military Review, (61), 6.

Israel J., (1956). Self-Evaluation & Rejection in groups, Almqvisit & Wiksell, Swedwn.

Janis.I.L, (1982). Groupthink: Psychological studies of Policy decisions and fiascoes (2nd Ed.) Boston: Houghton Mifflin.

Jemieson, M.K, (1994). The Organization of Corporate Crime: Dynamics of Antitrust Violation. Thousand Oaks, CA: Sage.

John, O.P., (1989). Towards a taxonomy of personality descriptions. In D.M. Buss & N. Cantor (Eds.), Personality psychology: Recent trends and emerging directions: pp. 261-271. New York: Springier-Verlag.

Johnson D.M & Johnson F.P., (1975). Joining together - group theory & group skills, Englewood cliffs, N.J., Prentice- hall.

Kahn, R., L., & Byosiere, P., (1992). Stress in organizations. In M.D. Dunnette & L.M. Hough (Eds.) Handbook of industrial and organizational psychology (2nd Ed.)Vol. 3, pp. 571-650. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Kidwell. JR, R.E., & Bennett, N., (1993). Employee propensity to withhold effort: A Conceptual model to intersect three avenues of research. Academy of Management Review, 18, 429-456.

Kotter, J.P, (1973). The psychological contract. California Management Review, 15:91-99.

Kravitz, D.A., & Martin,B., (1986). Ringelmann rediscovered: the original article. Journal of Personality & Social Psychology, 50.

Lee, R.M., (1993). Doing Research on Sensitive Topics. Thousand Oaks, CA: Sage.

Libo L.M, (1953). Measuring Group Cohesiveness, Ann Arbor Uni. Of mich. Research center for Group Dymanic.

Lott B.E., (1961). Group Cohesiveness, A learning Phenomenon Journal of Social Psychology, 45, 73-79.

McCrea, R.R & John, O.P., (1992) An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 60: 175-215.

Morehead, G., Ference, R.,& Neck, C.P, (1991). Group decision fiascoes continue: space shuttle challenger and a revised groupthink framework. Human relations, 44, 539-550.

Morehead, G., & Montanari, J.R, (1986). An Empirical investigation of the groupthink phenomenon. Human Relations, 39, 399-410.

Mount, M.K., & Barrick, M.R., (1995). The Big Five Personality dimensions: Implications for research and practice in human resources management. Research in Personality and Human Resource Management, 13:153-200.

Neunan, J.H. & Baron, R.A., (1997). Aggression in Workplace. In R.A. Giacalone & J. Greenberg (Eds.) Antisocial behavior in organizations: pp. 37-67. Sage Publications.

Noelle-Neuman, E, (1984). The spiral of Silence: our social skin. Chicago: University of Chicago Press.

Norman, W.T. (1963). Toward an adequate taxonomy of personality attributes: Replicated facto structure in peer nomination personality ratings. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66:574-483.

Ones, D.S., Viswesvaran, C., & Schmidt, F.L. (1993). Comprehensive meta-analysis of integrity test validity: Findings and implications for personnel selection and theories of job performance. Journal of Applied Psychology, 78: 679-703.

O'Leary-Kelly, M., A., Griffin, R.W., & Glew, D.J. (1996) Organization-motivated Aggression : A Research framework. Academy of Management Review, 21: 225-253.

O'Reilly, C.A, (1991). Organizational behavior: where we've been where we're going. Annual Review Psychology, 42: 427-458.

Porter l.w.Lawler, E.E., & Hackman, J., R, (1975). Behavior in organizations. NY: McGraw-Hill.

Raelin, J.A, (1986). An analysis of professional deviance in organizations. Human Relations, 39: 1103-1130.

Robinson S.L & Bennett, R.j, (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38:555-572.

Robinson, S.L., & Greenberg, J., (1998). Employees behaving badly: Dimensions, determinants and dilemmas in study of workplace deviance. In Cooper C.L.& Rousseau D.M. (Eds.) Trends in Organizational Behavior, 5:1-30. John Wiley & sons.

Robinson, S.L., & O'Leary-kelly, (1998). Monkey see, Monkey do: The influence of work groups on the antisocial behavior of employees. Academy of Management Journal, Vol.41, 6, 658-672.

Roznowski, M., & Hullin, C., (1992). The scientific merit of valid measures of general constructs with special reference to job satisfaction and job withdrawal. In C.J Cranny, P.C. Smith, and F.S., Stone (Eds) Job Satisfaction. Massachusetts. Lexiston Books.

Sackett R.P. & DeVore C.J., (2001). Counterproductive Behaviors at work, Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology, 1:145-164.

Sarchione, C.D., Cuttler, M.J., Munchinsky, P.M. & Nelson-Gray, R.O, (1998). Prediction of dysfunctional job behavior among law enforcement officer. Journal of Applied Psychology, 83: 904-912.

Schacter, S., (1951). An experimental study of cohesiveness & Productivity. Human Relations, 4,229-238.

Schein, E.H, (1971). The individual, the organization and the career: a conceptual scheme, Journal of Applied Behavioral Science, 7: 401-426.

Seashore, S., E, (1954). Group cohesiveness in the Industrial Work group. The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Shew, M.E, (1981). Group dynamics: The dynamics of small group behavior, (3rd ed.). New York: McGraw Hill.

Shumack R.A., & Shumack P.A, (1971). Group processes in the classroom, Dubuque W.C. Brown Co.

Spector, P.E., (2001). Research methods in industrial and organizational psychology: data collection and data analysis with special consideration to international issues. Handbook of industrial, Work and Organizational Psychology, 1: 10-26.

Staw, B.M., (1984). Organizational Behavior: Areview and reformulation of the field�s outcome Variables, Annual Review Psychology, 35: 625-666.

Stevens, S.S., (1968). Measurements, Statistics and the schemapiric view. Science, 161: 849-856.

Stogdill, R.M., (1972). Group productivity, drive, and Cohesiveness. Organizational Behavior and human Performance, 8,26-43.

Stokes J.P., (1983). Components of Group Cohesion-Intermember Attraction Instrumental Value & Risk Taking, Small Group Behavior, Vol.14, 2.

Skarlicki, D.P., Folger, R & Tesluk, P., (1999). Personality as a moderator in the relationship between fairness and retaliation. Academy of Management Journal, 42: 100-108.

Tedeschi, J.T., Schlenker, B.R & Bonoma, T.V., (1971). Cognitive dissonance: private ratiocination or Public spectacle, American Psychology, 26: 685-695.

Tett, R.P., Jackson, D.N., & Rothstein, M., (1991). Personality measurement as predictors of job performance: A meta-analytic review. Personnel Psychology, 44:703-742.

Trevino, L.K, (1986). Ethical decision makings in organizations: A person � situation interactions model. Academy of Management Review, 11:601-617.

Van Maanen, J., (1979). The fact of fiction in organization ethnography, Administrative Science Quaterly, 24: 534-550.

Vardi Y. & Wiener, Y., (1996). Misbehavior in Organizations: A motivational framework. Organization Science, Vol.7, and No.2: 151-165.

Vardi, Y., & Weitz, E., (2000). Antecedents of Organizational misbehavior: Theory, Research and implications, Proceeding of the 7th Annual International Conference Promoting Business Ethics, September, NY, 34-55.

Watson. d., & Clark, L.A., (1997). Extraversion and its positive emotional core. In Hogan, J.A, Johnson & S.R. Brrigs (Eds), Handbook of personality Psychology: pp. 767-793. San Diego, CA: Academic Press.

Weiss, H.M., & Alder, S., (1984). Personality and organizational behavior. Research in Organizational Behavior, 6:1-50.

Zuckerman M., Kuhlman, D., M., & Camac, C., (1988). What lies beyond E and N? Factor analysis of scales believed to measure basic dimensions of personality. Journal of Personality and Social Psychology, 54: 96-107.

תקציר | מבוא | התנהגות לא נאותה | התנהגות לא נאותה, ריבוי הגדרות | טיפולוגיות של התנהגות לא נאותה | גורמים להתנהגות לא נאותה | התנהגות לא נאותה של חיילים במסגרת תעסוקה מבצעית ביהודה | אישיות | הקשר בין משתני אישיות לבין התנהגות לא נאותה | השערות המחקר | שיטת המחקר | אוכלוסיית הנבדקים | כלי המחקר | מהלך המחקר | נתוני בסיס | הצגת המשתנים | הפעלת פרוצדורות סטטיסטיות | בדיקת השערות המחקר | דיון | מחקרי המשך | מקורות | דילמות במחקר ובמדידת אישיות והל'נ וקבלת ההחלטות | מדידת אישיות - דילמות המחקר והמדידה | מדידת התנהגות לא נאותה דילמות מרכזיות | תכנון שיטת המחקר רקע מתודולוגי וקבלת החלטות |

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 61493 שניות.